اخبار

1403/04/23 بازدید مسئولین EDC از دانشکده دندانپزشکی

بازدید مسئولین EDC از دانشکده دندانپزشکی

بازدید مسئولین EDC از دانشکده دندانپزشکی

1403/04/23 کارگاه بیان تجارب اساتید دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

کارگاه بیان تجارب اساتید دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

کارگاه بیان تجارب اساتید دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

1403/04/23 آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی برگزار شد

1403/04/12 برگزاری ژورنال کلاب بیماری های دهان

برگزاری ژورنال کلاب بیماری های دهان

برگزاری ژورنال کلاب بیماری های دهان

1403/04/09 اطلاعیه برگزاری سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی

اطلاعیه برگزاری سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی

اطلاعیه برگزاری سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی

1403/03/27 برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی

برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی

برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی