اخبار

1403/02/29 برگزاری کارگاه  انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

برگزاری کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

برگزاری کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

1403/02/24 کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

1403/02/23 تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

1403/02/05 فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

1403/01/29 دو مدال طلا جهانی دستاورد دانشجوی مخترع دانشگاه در سالی که گذشت

دو مدال طلا جهانی دستاورد دانشجوی مخترع دانشگاه در سالی که گذشت

دو مدال طلا جهانی دستاورد دانشجوی مخترع دانشگاه در سالی که گذشت

1403/01/28 زمانبندی سامانه انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403

زمانبندی سامانه انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403

زمانبندی سامانه انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403