اخبار

1403/03/27 برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی

برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی

برگزاری آزمون آسکی پریودانتیکس عملی دانشجویان دندانپزشکی

1403/03/13 برگزاری آزمون آسکی دانشجویان گروه جراحی

برگزاری آزمون آسکی دانشجویان گروه جراحی

برگزاری آزمون آسکی دانشجویان گروه جراحی

1403/02/29 برگزاری کارگاه  انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

برگزاری کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

برگزاری کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

1403/02/24 کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

کارگاه انواع فلپ ها و تکنیک های بخیه زدن

1403/02/23 تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

تقدیر و تشکر از خدمات دانشکده دندانپزشکی توسط مراجعین

1403/02/05 فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

فراخوان ثبت نام تک دروس نیمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور